На 8 септември 2015 г. се проведе работна среща “Ден за стратегическо мислене” на Българската мрежа на Глобалния договор на ООН.

Членовете на БМГД на ООН бяха запознати с с Целите за устойчиво развитие, които ще бъдат приети на 25-27 септември 2015 г. от Генералната асамблея на ООН.

Участниците разискваха актуални проблеми, цели, адекватност и възможности за България.

Ето пълния списък на целите за устойчиво развитие:

 • Цел 1. Повсеместно изкореняване на бедността във всичките й прояви.
 • Цел 2. Премахване на глада, постигане на сигурност на храната и по-качествено хранене и насърчаване на устойчиво селско стопанство
 • Цел 3. Осигуряване на здравословен начин на живот и стимулиране на благосъстоянието на всички във всички възрасти
 • Цел 4. Осигуряване на приобщаващо и равностойно качествено образование и стимулиране на възможностите за учене на всички през целия живот
 • Цел 5. Постигане на равенство между половете и овластяване на всички жени и девойки
 • Цел 6. Осигуряване на достъпност и устойчиво стопанисване на водоснабдяването и канализацията за всички
 • Цел 7. Гарантиране на достъп до финансово достъпна, надеждна, устойчива и съвременна енергия за всички
 • Цел 8. Насърчаване на постоянен, приобщаващ и устойчив икономически растеж, пълна и продуктивна заетост и достоен труд за всички
 • Цел 9. Изграждане на гъвкава инфраструктура, насърчаване на приобщаваща и устойчива индустриализация и стимулиране на иновациите
 • Цел 10. Намаляване на неравнопоставеността в и между страните
 • Цел 11. Трансформиране на градовете и населените места в приобщаващи, безопасни, стабилни и устойчиви центрове
 • Цел 12. Осигуряване на устойчиви модели на потребление и производство
 • Цел 13. Предприемане на спешни действия за борба с климатичните промени и въздействието им
 • Цел 14. Съхранение и устойчиво ползване на океаните, моретата и морските ресурси за устойчиво развитие
 • Цел 15. Запазване, възстановяване и стимулиране на устойчивото ползване на сухоземните екосистеми, устойчиво стопанисване на горите, борба с опустиняването и преустановяване на деградацията на почвата и пристъпване към регенерирането й, както и прекъсване на загубата на биоразнообразието
 • Цел 16. Насърчаване на мирни и приобщаващи общества за устойчиво развитие, осигуряване на достъп до правосъдие за всеки и изграждане на ефективни, отговорни и приобщаващи институции на всички нива
 • Цел 17. Укрепване на средствата за изпълнение и обновяване на глобалното партньорство за устойчиво развитие Източник:

Повече информация по темата можете да получите на: https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld

2015 09 08 Agenda
SDG goals BG-Eng
Transforming Our World_final