Драги студенти,

Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ) организира тестово състезание „Европейско кенгуру“ по математика за студенти I курс. Тестът се състои от 20 задачи с 5 избираеми отговора, от които само един е верен. Продължителността е 90 минути. Състезанието е фиксирано за 18 март 2017 г. от 11:00.

Желаещите студенти от ВУЗФ следва да се явят в 10:30 ч. в АУЛАТА.

В същия ден и час в състезанието ще участват и студенти от други ВУЗ-ове. Чрез своя ВУЗ те следва да направят заявка във ВУЗФ. Условието за участие за тях е групова такса в размер на 50 лв. за ВУЗ, която се превежда по банков път.

Всеки ВУЗ определя такса за своите студенти, която не бива да надвишава 5 (пет) лв. В деня на състезанието останалите ВУЗ-ове получават темата, която следва да бъде размножена на място и предоставена на участващите студенти от съответния ВУЗ. В 12:30 ч. на 18 март се изпращат решенията на задачите и всеки ВУЗ проверява писмените работи на своите студенти. Списък на участвалите студенти и техните резултати се изпращат във ВУЗФ за изготвяне на национално класиране. Половината от участващите студенти от страната получават сертификати за първо, второ и трето място в съотношение 1:2:3. Сертификатите се изготвят от ВУЗФ и могат да служат при кандидатстване за стипендии. Таксата 50 лв. за ВУЗ ще бъде използвана за изготвяне на темата, решенията и съответните сертификати.

В случай, че някой ВУЗ желае да се включи в състезанието „Европейско кенгуру“ за студенти, трябва да се посочат трите имена на съответен отговорник, негов телефон и електронен адрес за връзка.

Лице за контакт:

Юлияна Георгиева – мениджър комуникации и кариерно развитие, ВУЗФ, тел. 02 40 15 807, 0888 443 096; е-mail: jgeorgieva@vuzf.bg.