Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ) обявява конкурси за:

– академичната длъжност професор по научното направление 3.8. Икономика (Финансиране на осигурителните и здравните системи) – един, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“;

– академичната длъжност доцент по научното направление Администрация и управление (Стратегическо управление и бизнес моделиране) – един, със срок 3 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.

Справки и документи: ВУЗФ, София, кв. Овча купел, ул. Гусла № 1, тел. 02/4015819.

ДВ. бр. 103/28.12.2017 г.