МЕЖДУНАРОДНИ КОНКУРСИ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТИ (РЕФЕРАТИ)

 В рамките на Международния проект MITE (Methodology and Information Technologies in Education – Методика и информационни технологии в образованието) през учебната 2015-2016 г. се организират два конкурса – единият за ученици, а вторият – за учители. Научната част на проекта има за цел разработването на методики и съвременни информационни технологии в образованието изобщо. Партньори по проекта са:

– Висше училище по застраховане и финанси (София, България)
– Институт по математика и информатика при БАН (София, България)
– Академия за социално управление (Москва, Русия)
– Факултет по педагогическо образование при Московския държавен университет “М. Ломоносов” (Москва, Русия).

І. Международен конкурс за ученици

ІІ. Международен конкурс за учители

Конкурсите се състоят в разработване на проекти (реферати). В първия конкурс могат да участват ученици (индивидуално или в екип до трима ученици, независимо в кое училище и клас учат) под ръководството на учители и преподаватели. Вторият конкурс е предназначен за учители (индивидуално). Проектите се представят в електронен вид. Те трябва да са оформени като мултимедийни презентации с обем до 20 Mb на MS Power Point или на друг софтуер, който се разпространява свободно. Бонусни точки се присъждат на проекти, в които информатиката и информационните технологии се използват не само в презентацията, а и по същество при решаването на съответната икономическа задача. Тематичните направления са:

 1. Финанси и банково дело (за ученици и учители)
 2. Счетоводство и контрол (за ученици и учители)
 3. Застраховане и осигуряване (за ученици и учители)
 4. Предприемачество (за ученици и учители)
 5. История на икономиката (за ученици)
 6. Икономиката като наука (за ученици)
 7. Организация на класната работа за повишаване на успеваемостта (за учители)
 8. Организация на извънкласната работа на учениците (за учители)
 9. Организация на проектната и изследователската дейност на учениците (за учители)

Състезателната част е организирана в три етапа:

 • Задочен – краен срок за изпращане на разработките е 18 януари 2016 г.
 • Очен (национален) – през м. февруари 2016 г. (точната дата и мястото на провеждане ще бъдат съобщени допълнително, а допуснатите до Националния кръг ще бъдат информирани в края на м. януари 2016 г.)
 • Международен – в периода от 1 до 10 май 2016 г. в Москва, Русия

Участниците в конкурса (ученици) получават правото на преференциални условия при кандидатстване във ВУЗФ (Висше училище по застраховане и финанси) – Университет по финанси, бизнес и предприемачество. Те получават и 20% отстъпка от семестриалната такса във ВУЗФ (виж www.vuzf.bg).

Талон за отстъпка (изтегли).

Изпращане на проектите с краен срок на получаване 18 януари 2016 г.:
По пощата на CD, на адрес: Милка Рускова, ВУЗФ, ул. “Гусла” № 1, 1618 София

В придружаващото писмо напишете име на автора(ите), клас, училище, научен ръководител, заглавие на проекта и по кое от направленията е разработката, кратко описание на проекта и указания за работа с файловете (ако е необходимо), а също и възможни начини за връзка (за предпочитане e-mail адрес и мобилен телефон).

За контакти и допълнителна информация:
Милка Рускова, milkarus@abv.bg

Актуална информация ще се публикува на страницата www.vuzf.bg

Научен ръководител на проекта и председател на журито е проф. Сава Гроздев. Членове на журито са: проф. Румяна Нейкова, доц. Виржиния Желязкова, доц. Ирена Мишева, доц. Али Вейсел, доц. Румен Трифонов и гл. ас. д-р Станимир Андонов.

По време на задочния етап ще бъдат избрани най-добрите разработки за участие в очния (национален) етап. Победителите в Националния етап ще бъдат поканени за участие в Международния етап. Националният и Международният етапи се състоят в представяне на всяка разработка в рамките на 15 минути (за международния етап на английски или руски език), след което в рамките на 5 минути състезателите отговарят на уточняващи въпроси (включително и по представяната материя). Критериите за оценка на ученическите проекти включват оригиналност, достоверност, атрактивност, ползваемост, оформление. Учителските проекти ще бъдат оценявани за ефективност на представяните идеи и методики, пълнота, дизайн, естетическо оформление, вътрешна съгласуваност и балансираност, стил на презентирането. Класираните на първите три места в Националния етап на всеки от двата конкурса ще получат дипломи и награди, а останалите участници в Националния етап – грамоти. За първенеца при учениците е осигурен безплатен престой и културна програма по време на Международния етап в Москва.