НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ
ЗА СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ НА ТЕМА
„ПРОБЛЕМИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА НА СЪВРЕМЕННАТА ИКОНОМИКА”
10 май 2018 г.

ПРОГРАМА

12:45 – 13:00 – Регистрация на участниците в конференцията
13:00 – Откриване на конференцията – зала 501
Студентски и докторантски презентации
1. Управление на агрегирания застрахователен портфейл на общозастрахователното дружество: концептуални и същностно-съдържателни аспекти
Орлин Пенев, докторант, ВУЗФ
2. Отражение на глобалната финансова криза върху банковия сектор в България
Кирил Димитров, докторант, ВУЗФ
3. Икономически шокове, финансова зараза и мрежова устойчивост на банковата система
Петър Николов, докторант, Икономически университет, Варна
4. Бизнес модели, базирани на информационни технологии
Ана Караколева, студент, ВУЗФ
5. Моделът на четворната спирала и предприемаческото откритие в контекста на иновационната стратегия за интелигентна специализация
Лейла Радованова, кандидат-докторант, ВУЗФ
6. Финансиране с лизинг – характеристика и ефективност
Александър Николов, студент, ВУЗФ
7. Добавена реалност
Ивона Стоянова, студент, ВУЗФ
8. Състояние и проблеми на данъка върху добавената стойност в Република България
Маргарита Захариева, студент, ВУЗФ
9. Особености на Start-up компаниите
Боримир Велков, студент, ВУЗФ
10. Динамика на БВП в България за периода 2012 – 2017 г.
Васил Димов, студент, ВУЗФ
11. Изчисляване на справедлива оценка на компания
Северин Въртигов, докторант, ВУЗФ
12. Вътрешният модел в контекста на платежоспособност II: Възможности и предизвикателства
Николина Софрониева, студент, ВУЗФ
13. Банките и процесът на преминаване към МСФО 9
Иван Христов, докторант, ВУЗФ
14. Бизнесът със страха в дигиталния свят
Камелия Будакова и Магдалена Спасова, студенти, ВУЗФ
16:30 – Закриване на конференцията и обявяване на резултатите