На 26 октомври 2015 г. във ВУЗФ ще се проведе Научна конференция „Иновациите: Двигател за икономическия растеж“ – трети годишен научен форум.

Конференцията е заключително събитие по проект BG051PO001-3.3.6-0053 „Повишаване качеството на образованието и на научните изследвания в областта на бизнес-инженерството за изграждане на икономика, основана на знанието (иновациите) и финансите”.

Повече информация можете да намерите тук.