На 22 март 2018 г. от 11:00 ч. в Заседателната зала на ВУЗФ ще бъде изнесена лекция на тема „Размисли върху перспективите за нова глобална и алтруистична парична система“. Гост-лектор е проф. д-р Кун Байтебир, който е Председател на Центъра по икономическо право и управление към Свободния университет Брюксел (VUB). Той преподава дисциплините „Право на предприятията”, „Парично и финансово право”, „Етика на бизнеса”. Проф. Байтебир е също така адвокат към Колегията на гр. Гент, Белгия.

Лекцията е посветена на последните изследвания на проф. Байтебир, отразени в неговата книга „Към един нов международен паричен порядък“ (2017 г., Издателство Springer), в която авторът подлага на критична оценка парично-финансовата система, наложила се в западните икономики. Той прави опит да обясни защо тази система води така често до финансови кризи и защо справянето с тях досега е  незадоволително. За да даде отговор на този въпрос, проф. Байтебир изследва парично-финансовата система в мултидисциплинарна перспектива, със силен фокус върху избора на етични ценности, които в хода на историята оформят парично-финансовата  правна система. Като алтернатива на господстващите понастоящем неолиберални ценности, проф. Байтебир прави подробно предложение за Нов глобален паричен порядък, основан на алтруизма, който ще бъде представен в неговата лекция. Подробности могат да се намерят на http://www.springer.com/gp/book/9783319525174 .