1

На 17 юли 2017 г. във ВУЗФ се проведе публична защита на дисертация за присъждане на образователната и научна степен „доктор“. Докторантът в свободна форма на обучение Явор Башев защити успешно своята дисертация в професионално направление 3.8. Икономика по акредитираната докторска програма „Счетоводство, контрол и анализ“. Темата на дисертацията е „Измами във финансовите отчети – анализи и превенции“. Научен ръководител е проф. д-р Стоян Стоянов. Проф. дн Сава Гроздев – зам.-ректор и ръководител на Съвета на докторските програми на ВУЗФ връчи дипломата за доктор по икономика на Явор Башев в присъствието на ректора на ВУЗФ – доц. д-р Григорий Вазов, представители на ръководството и членовете на научното жури: доц. д-р Десислава Йосифова, проф. д-р Стоян Стоянов, доц. д-р Румяна Пожаревска, доц. д-р Али Вейсел и доц. д-р Олег Димов.

Снимки от връчването на дипломата може да видите ТУК.