а 17 февруари 2017 г. във ВУЗФ се проведе първата публична защита на дисертация за присъждане на образователната и научна степен „доктор“. Докторантът в свободна форма на обучение  Райнхард Магенройтер от Германия защити успешно своята дисертация в професионално направление 3.8. Икономика по акредитираната докторска програма „Финанси, застраховане и осигуряване“. Темата на дисертацията е „Финансови пазари и нелинейни динамични хаотични системи“, а научен ръководител е проф. дпн Сава Гроздев.
Ректорът на ВУЗФ доц. д-р Григорий Вазов връчи дипломата за доктор по икономика на Райнхард Магенройтер в присъствие на членовете на научното жури: проф. дмн Грозьо Станилов, проф. дпн Сава Гроздев, доц. д-р Маньо Моравенов, доц. д-р Росен Николаев и доц. д-р Стефан Симеонов.

Снимки от връчването на дипломата може да видите ТУК.