адиционната научна конференция за студенти и докторанти на тема „Проблеми и предизвикателства на съвременната икономика” се проведе на 10 май 2018 г. Участваха студенти и докторанти от ВУЗФ и Икономическия университет във Варна.

Програмата включваше 14 доклада, от които 8 студентски и 6 докторантски:

1. Управление на агрегирания застрахователен портфейл на общозастрахователното дружество: концептуални и същностно-съдържателни аспекти – Орлин Пенев, докторант, ВУЗФ
2. Отражение на глобалната финансова криза върху банковия сектор в България – Кирил Димитров, докторант, ВУЗФ
3. Икономически шокове, финансова зараза и мрежова устойчивост на банковата система – Петър Николов, докторант, Икономически университет, Варна
4. Бизнес модели, базирани на информационни технологии – Ана Караколева, студент, ВУЗФ
5. Моделът на четворната спирала и предприемаческото откритие в контекста на иновационната стратегия за интелигентна специализация – Лейла Радованова, кандидат-докторант, ВУЗФ
6. Финансиране с лизинг – характеристика и ефективност – Александър Николов, студент, ВУЗФ
7. Добавена реалност – Ивона Стоянова, студент, ВУЗФ
8. Състояние и проблеми на данъка върху добавената стойност в Република България – Маргарита Захариева, студент, ВУЗФ
9. Особености на Start-up компаниите  – Боримир Велков, студент, ВУЗФ
10. Динамика на БВП в България за периода 2012 – 2017 г. – Васил Димов, студент, ВУЗФ
11. Изчисляване на справедлива оценка на компания – Северин Въртигов, докторант, ВУЗФ
12. Вътрешният модел в контекста на платежоспособност II: Възможности и предизвикателства – Николина Софрониева, студент, ВУЗФ
13. Банките и процесът на преминаване към МСФО 9 – Иван Христов, докторант, ВУЗФ
14. Бизнесът със страха в дигиталния свят – Камелия Будакова и Магдалена Спасова, студенти, ВУЗФ

Научното жури в състав: проф. дн Сава Гроздев – председател, доц. д-р Али Вейсел – научен секретар, проф. д-р Снежана Башева, проф. д-р Радослав Габровски, проф. д-р Боян Дуранкев, доц. д-р Юлия Добрева, доц. д-р Яким Китанов, доц. д-р Жельо Христозов, гл. ас. д-р Бисер Райнов
присъди първа, втора и две трети награди на студенти от ВУЗФ, както следва:

ПЪРВА НАГРАДА  – Васил Димов, I курс, специалност „IT анализ и бизнес стратегии”, за доклад на тема „Динамика на БВП в България за периода 2012 – 2017 г.”

ВТОРА НАГРАДА – Маргарита Захариева, I курс, специалност „Застраховане, осигуряване и финанси”, за доклад на тема „Състояние и проблеми на данъка върху добавената стойност в Република България”

ТРЕТА НАГРАДА – Николина Софрониева, магистър, специалност „Застрахователен бизнес и риск мениджмънт”, за доклад на тема „Вътрешният модел в контекста на платежоспособност II: Възможности и предизвикателства”

ТРЕТА НАГРАДА – Камелия Будакова, II курс, специалност „Счетоводство, контрол и  финанси” и Магдалена Спасова, II курс, специалност „Финансов мениджмънт и маркетинг” за доклад на тема „Бизнесът със страха в дигиталния свят”.

ЧЕСТИТО НА ПОБЕДИТЕЛИТЕ!

Снимки от конференцията ТУК и ТУК.