Тринадесета международна научна конференция на младите учени

сряда, 05 юли 2017 9:11 /
Начало:
петък, 17 ноември 2017
Край:
Място:
голяма конферентна зала
Подробности:

ТРИНАДЕСЕТА МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА МЛАДИТЕ УЧЕНИ 

ИКОНОМИКАТА НА БЪЛГАРИЯ И ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ В ГЛОБАЛНИЯ СВЯТ” 

Университет за национално и световно стопанство (УНСС) 

Финансово-счетоводен факултет 

17 ноември 2017 г., УНСС, София, България  

Уважаеми дами и господа,

От името на Организационния комитет имам честта и удоволствието да Ви поканя да участвате в Тринадесетата годишна международна научна конференция на младите учени на тема „ИКОНОМИКАТА НА БЪЛГАРИЯ И ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ В ГЛОБАЛНИЯ СВЯТ”, която ще се проведе на 17 ноември 2017 г. в УНСС, София.

Конференцията се провежда от Финансово-счетоводния факултет на УНСС в съорганизаторство със следните водещи национални и международни университети:

–          Висше училище по застраховане и финанси (ВУЗФ) – България;

–          Alma Mater Studiorum Universita di Bologna-Sede di Rimini – Italia;

–          University of Split, Faculty of Economics – Croatia;

–          Полтавский Университет экономики и Торговли – Украйна;

–          Луцкий Национальны Технический Университет – Украйна;

–          Lodz University of Technology – Poland;

–          University of Rijeka, Faculty of Economics – Croatia.

Целта на международната конференция е младите учени – докторанти и преподаватели, да представят своите научни изследвания пред академичната общност и да дискутират икономически проблеми с български и чуждестранни учени. Този научен форум се провежда за тринадесети пореден път, като публикуваните научни резултати от предходните дванадесет конференции доказват значителния потенциал за бъдещото професионално развитие на младите учени. Форматът и организацията на научната проява са насочени към създаването на академична атмосфера, благоприятстваща диалога и обмяната на идеи между различните равнища на академичната колегия.

Конференцията е също отворена за участие на студенти (бакалавърска и магистърска степен на обучение), представящи техните изследователски интереси и проучвания. Студентите ще вземат участие в сесиите и дискусиите с техните преподаватели, а така също и с представители на бизнеса и полиси-мейкъри.

Подробна и актуална информация за 13-тата международна конференция на младите учени се публикува на интернет страницата на конференцията: http://young-scientists.unwe.bg/

Тематични направления на конференцията:

1.       Финансова политика, финансови пазари, банково дело, инвестиции, застраховане и социално осигуряване

2.       Счетоводна политика и практика, счетоводни стандарти, финансов одит, контролни системи и вътрешен контрол

3.       Изследвания и наука, изследователска и развойна дейност, връзка „наука – бизнес“, иновации, конкурентоспособност, управление на проекти

4.       Предприемачество, мениджмънт, маркетинг, корпоративен контрол и развитие на бизнеса в България, в ЕС и в глобален мащаб

Работни езици на конференцията

  • Български
  • Английски
  • Руски

Място на провеждане на конференцията:

Университет за национално и световно стопанство (УНСС), голяма конферентна зала

Студентски град „Хр. Ботев”, Бул. „8 декември”

София 1700

България

ВАЖНИ СРОКОВЕ:

15 септември 2017 г.

– Краен срок за подаване на онлайн заявка за участие в конференцията на следния адрес: http://young-scientists.unwe.bg/bg/forms/render/3

15 октомври 2017 г.

– Краен срок за изпращане на докладите (оформени съгласно изискванията) на следния адрес: http://young-scientists.unwe.bg/bg/forms/render/15

 –  Краен срок за заплащане на таксата за участие в конференцията. Заплащането се извършва на касата на УНСС или чрез банков превод.

ТАКСА ЗА ПРАВОУЧАСТИЕ (ЗА ВЪНШНИ УЧАСТНИЦИ):

Таксата за правоучастие в конференцията за български участници извън УНСС е 120 лв. (сто и двадесет лв.) (с включено ДДС).

Таксата за правоучастие в конференцията за чуждестранни участници е 100 евро (сто евро).

Таксата се заплаща на касата в УНСС или по следната банкова сметка на УНСС:

БАНКОВИ ДАННИ

Банка: БНБ

BIC на БНБ: BNBGBGSD

IBAN: BG03BNBG96613100174601.

Основание на плащането: “Такса за правоучастие в 13-та конференция на младите учени”.

АДРЕС ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ

Гл.ас. д-р Аглика Кънева

Организационен секретар на конференцията

Мобилен тел.: +359885285954

E-mail: mladiucheni2017@unwe.bg

Финансово-счетоводен факултет, кабинет 2026

УНСС, Студентски град „Хр. Ботев”, Бул. „8 декември”

София 1700

Актуална информация за конференцията се публикува на интернет страницата на конференцията: http://young-scientists.unwe.bg/

Желая Ви активно и ползотворно участие в конференцията!

Доц. д-р Силвия Трифонова,

Председател на Организационния комитет на конференцията

ПОКАНА