На 12.01.2018 г. в Академичната зала на ВУЗФ пред научно жури, назначено от ректора на ВУЗФ, се проведе защита на дисертационен труд на тема „Ценови аспекти на функционирането на пазара на природен газ в България” за придобиване на образователната и научна степен „доктор” в област на висше образование: 3. Социални, стопански и правни науки; Професионално направление: 3.8. Икономика; докторска програма „Финанси, застраховане и осигуряване“. Ректорът доц. д-р Григорий Вазов връчи дипломата на Марияна Крумова Вергиева, докторант  на самостоятелна подготовка към Учебен съвет „Финанси” с научен ръководител доц. д-р Яким Китанов. Снимки от събитието може да видите тук.