Прогнозиране на дългосрочната стойност на клиентите
Международна научна конференция „Икономика и управление в турбулентна бизнес среда“, 06 юни 2014 г.
ISBN 933-954-2320-13-9