GodishnikТом VІІІ на Годишника за 2012

Посветен на широк кръг научни проблеми, томът включва разработки от проф. д-р Огняна Стоичкова, п��оф. д-р Огнян Симеонов, проф. д-р Мая Ламбовска, проф. д-р Снежана Башева, доц. д-р Радослав Габровски,, проф. д.ик.н. Велчо Стоянов, гл. ас. д-р Жельо Христозов, гл. ас. д-р Станислав Димитров и Валери Апостолов. Засегнатите теми са свързани с държавното регулиране на икономическата сигурност, организационната промяна като еволю��ия, отчитането на нематериалните активи на предпр������ятиет��, процесната организация в ��астрахователното друже��тво, философски анализ на кризите, застрахователните изма��и и борбата с тях, риск и доходност при инвест��ран�� активите на пенсионните фондове, регулациите в областта на безопасността и здравето при работа.


Том VII на Годишн��ка за 2011Том VII на Годишника за 2011

Томът помества разработки, свързани с корпоративното ръководство на банките, математическото моделиране в икономиката, финансовата устойчивост на пенсионната система, проблемите на осигуряване при безработица, теоретичните и приложни аспекти на одитните извадки. Автори на студиите в този том са проф. дпн. Сава Гроздев, проф. д.ик.н. Нено Павлов, проф. д-р Стефа�� Вачков, проф. д-р Йордан Христосков и д-р Али Вейсел.


Том VI на Годишника за 2010

Том VI на Годишника за 2010

В този том са публикувани студии на проф. д.ик.н. Марин Нейков, доц. д-р Георги Николов, доц. д-р Силвия Трифонова, д-р Евгени Евгениев, д-р Яким Китанов, д-р Илко Кръстителски и Йосиф Йосифов. Разработките са посветени на широк кръг теми, засягащи управлението на застрахователните дружества, анализ на държавния бюджет след прехода към пазарна икономика, състоянието на платежния баланс на България за периода 1989-2009 г., МВФ и С�� като глобал��и институции, екологичните ефекти и функционирането на пазарния механизъм, здравноосигурителните ��истеми в с��раните от Западна Европа.


Том V на Годишника за 2009 г.Том V на Годишника за 2009 г.

В том V на Годишника са включени разработки, посветени на концептуалните основи  на счетоводството, на фирмените инвестиции в човешкия капитал, както и на сравнителнит�� методи на оценка на цели предприятия. Авторите в тома са доц. д-р Снежана Башева, доц. д-р Андрей Захариев и колектив, доц. д-р Боян Илиев �� доц. д-р Димитър Ненк��в. П��бликувано е и академичното слово на Клаус Юнкер, доктор ��а юридическите науки, по повод връчването му на академичното звание „Доктор хонорис кауза“ на ВУЗФ.


  Том ІV на Годишника за 2008 г.Том ІV на Годишника за 2008 г.

В том ІV на Годишника на ВУЗФ (2008 г.) са поместени студии от доц. д-р Лалко Дулевски, доц. д-р Светослав Масларов (в съавторств�� с Ирена Николова), доц. д-р Иванка Петкова, доц. д-р Огнян Симеонов и хон. ас. Енчо Же��ов. Темите, върху които е сложен акцентът в този то�� са свързани с теоретико-методологическите въпроси на трудовия пазар, с валутния риск и неговото управление в условия на финансова глобализация, с инструментите за прехвърляне на кредитен риск, а също така и с проблемите на ко��т��олинга и анализа на изменението на осигурителната основа.


Tом ІІІ на Годишника за 2007 г.Tом ІІІ на Годишника за 2007 г.

В том ІІІ на Годишника (2007 г.) са включени студии от проф. д-р Пенка Стефано��а, доц. д-р Боян Дуранкев, доц. д-р Светослав Масларов, доц. д-р Румяна Нейкова и доц. д-р Надежда Николова. Разработките са пос��етени на ��и��ковите експозиции ��а банките, финансовия маркетинг и устойчивото развитие, на реинженерин��а в застраховането, както и на някои приложни аспекти на концепцията за различната времева стойност на парите.


Tом ІІ на Годишника за 2006 г.Tом ІІ на Годишника за 2006 г.

В том ІІ на Годишника (2006 г.) са включени студии от доц. д-р Радослав Габровски, доц. д-р Виолета Краева, доц. д-р Огняна Стоичкова, д-р Николай Велков �� д-р Десислава Стоилова. Акцентът на разработените теми е върху архитектурата на европейския застрахователен ��азар, държав��ото регулиране на икономиката, новите информац��онни технологии, ориентирани към клиентите на банковия сект��р, правната уредба на чуждестранните инвестиции в банковия сектор и дълговото финансиране на общинските бюджети в България.


Tом І на Годишника за 2005 г.Tом І на Годишника за 2005 г.
В том І на Годишника на ВУЗФ, (2005 г.) са включени студии от проф. д.ик.н. Михаил Динев, проф. д.ик.н. Методи Христов, доц. д-р Боян Илиев, доц. д-р Лена Русенова и доц. д-р Йордан Христосков. Темите, разра��отени в този том, са свързани с пробл��м����те на теорията и практиката на финансовия одит, паричната същност на финансите, кредити, застраховането и социал��ото осигуряване, управлението на риска в застрахователното дружество, банковото кредитиране и реформите на пенсионната система на България.