Дискусионен форум бр. 5, 2008 г.Дискусионен форум бр. 5, 2008 г.

(Материали от дискусия, проведена на 19.11.2007 г.)

тема: „Професионалното финансово консултиране – състояние и перспективи”
автори на основните доклади: Любомир Христов, Брендан Гленън, Бисер Петков, д-р Румяна Сотирова, Камен Димитров, Пламен Ялъмов

 


Дискусионен форум бр. 4, 2007 г. Дискусионен форум бр. 4, 2007 г.

(Материали от дискусия, проведена на 23.02.2007 г.)

тема: „Застраховане и осигуряване: общи черти и различия”;
участници/ автори: доц. д-р Йордан Христосков, доц. д-р Боян Илиев, гл. ас. д-р Румен Ерусалимов, г. ас. д-р Пламен Йорданов.


Дискусионен форум бр. 3, 2006 г.Дискусионен форум бр. 3, 2006 г.
(Материали от дискусия, проведена на 15.10.2006 г.)
 =
=
тема: „Приватизация в социалното осигуряване”;

автор: доц. д-р Йордан Христосков.


Дискусионен форум бр. 2, 2005 г.Дискусионен форум бр. 2, 2005 г.

тема І:„Държавни изисквания, проблеми и организация на въвеждане на система за натрупване и трансфер на кредити”; автор: доц. д-р Георги Генов (УНСС)
тема ІІ: „Сравнителен международен анализ на учебни планове в областта на фэинансите, счетоводството и контрола (бакалавърска и магистърска степени на обучение)”; автори: доц. д-р Огнян Симеонов, Атанас Динков, Иво Апостолов, Иво Коев (УНСС).


Дискусионен форум бр. 1, 2004 г.Диску��ионен форум бр. 1, 2004 г.

тема:  „Възможности за съставяне и използване на баланс на паричния оборот”
автор: проф. д.ик.н. Методи Христов