��ъвременни проблеми на финансовия одит
монография. София, АТЛ-50, 2014, 167 стр., ISBN: 978-954-92848-5-0

Теоретични и приложни аспекти на одитните извадки
студия, Годишник на ВУЗФ – том VІІ, Издателство на ВУЗФ „Св. Григорий Богослов”, София, 2011, с. 237 – 291.

Методологически предпоставки за прилагане на диагностичен одит
студия, Годишник на ИДЕС, София, 2012, с. 247 – 298.

Одит на финансовите отчети в условията на криза
списание ИДЕС, София, брой 1/ 2013 г., с. 5 – 16.

Одитни процедури при извършването на данъчен одит
списание ИДЕС, София, брой 3/ 2013 г., с. 5 – 14.

За и против задължителната ротация в одита
списание ИДЕС, София, брой 4/ 2013 г., с. 6 ��� 18.

Процедури при приключване на ��дита
списание ИДЕС, С��фия, брой 5/ 2013 г., с. 32 – 43.

Някои грешки при представяне на финансовите отчети по НСФОМСП
списание Български законник, София, брой 7/ 2013 г., с. 61 – 66.

Подобряване на одиторския доклад
списание ИДЕС, София, брой 7/ 2013 г., с. 13 – 25.

Нестатистически извадки в одита
студия, Годишник на ИДЕС, София, 2013, с. 307 – 338.

Някои проблеми на професионалната компетентност в одита и счетоводството
списание ИДЕС, София, брой 1/ 2014 г., с. 7 – 21.

Анализът на финансовия цикъл като одитна процедура при оценка на предположението за действащо предприятие
списание ИДЕС, София, бр. 3/ 2014 г., с. 7 – 19.

Стратификация при прила��ане на одитните из��адки
списание ИДЕС, София, бр. 5/ 2014 г., с. 5 – 17.

Изпо��з��ане на ��иаграми в одита
статия, списание ИДЕС, София, бр. 7/ 2014 г., с. 7 – 24.

Методологически аспекти на одитните доказателства
студия, Годишник на ИДЕС, София, 2014, с. 281 – 312.

Одитният процес според Международните одиторски стандарти
списание ИДЕС, София, бр. 1/ 2015 г., с. 11 – 25.

За същността на контрола
статия, колективна монография „Икономиката на България и Европейския съю�� – съвременни пре��извикателс����ва и подходи за решения”, София, 2015, с. 347 – 355.

Специфични особености на одитните процедури в несигурна икономическа среда
В: Трудове на девета Международна научна конференция на младите учени на тема „Икономиката на България в променяща се политическа, социална и икономическа среда”, УНСС и ВУЗФ, София, 04 ноември 2013 г. /сборникът не е издаден/.

Единна методология на контрола и одита – предизвикателство и решение
В Трудо��е на д��сета юбилейна международна научна ��онференция на млад��те учени, тема „Икономиката на България и Европейския съюз – съвременни предизвикателства и подходи за решения”, УНСС, София, 13 ноември 2014 г., с. 453 – 461.

Need for changes in the financial audit
Conference “Socio-Economic Aspects of Economics and Management”, January 24, 2015, Taunton, MA, United States of America, pp. 104 – 106.

Отговорности на ре��истрирания одитор за прилагане на мерките срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма
В: Трудове на к��нферен��ия на те��а „Преве��ц��я на изпирането на пари и финансовите измами �� небанковите финан��ови институции”, ВУЗФ, София, 20 юни 2013 /сборникът не е издаден/.

Теория на търсенето на одити
В: Трудове на конференция на тема „Иновационно поведение, предприемачество и устойчиво развитие”, Българска академия на науките и изкуствата, София, 28-29 юни 2014 г., с. 418 – 427.

Възможни насоки за развитие на ��ългарската теория на контрола
В: Трудове на конференция на тема „Съвременни проблеми в теорията и практиката на контрола в България”, УНСС, Равда, 17-19 септември 2014 г.

Методи за прилагане на аналитични одитни процедури при одит на предприятие
Дисертация за придобиване на научна и образователна степен „доктор”, научна специалност „Счетоводство, контрол и анализ на стопанската дейност”, София, УНСС, 2011, 168 стр.

Алгоритъм за изготвяне на отчета за паричните потоци по кос��ения метод
списание Български законник, София, брой 1/ 2014 г., с. 97 – 103.

Стандартизация в одита
учебник. София, АТЛ-50, 2014, 160 стр., ISBN: 978-954-92848-8-1

Методическо ръководство по Основи на финансовия контрол
ръководство. София, АТЛ-50, 2015, 158 стр., ISBN: 978-619-7194-03-6