Висшето училище по застраховане и финанси – София (ВУЗФ) обявява конкурси за прием на докторанти в редовна форма на обучение за учебната 2017 – 2018 година по акредитираните докторски програми от професионално направление 3.8. Икономика.

 „Финанси, застраховане и осигуряване“ – 5 докторанти.

„Счетоводство, контрол и анализ“ – 5 докторанти.

 Срок за подаване на документите – два месеца от публикуване на обявата в „Държавен вестник“. Справки и документи: ВУЗФ, София, ул. “Гусла” № 1, тел. 02/ 4015819, 02/ 4015824

Обявата е публикувана в ДВ бр. 64/08.08.2017 г.


 Висшето училище по застраховане и финанси – София (ВУЗФ) обявява конкурси за прием на докторанти в редовна и в задочна форма на обучение за учебната 2016 – 2017 година по акредитираните докторски програми от професионално направление 3.8. Икономика.

  1. „Финанси, застраховане и осигуряване“ – 5 бр. редовна; 5 бр. задочна;
  2. „Счетоводство, контрол и анализ“ – 3 бр. редовна; 3 бр. задочна.

Срок за подаване на документите – три месеца от публикуване на обявата в „Държавен вестник“. Справки и документи: ВУЗФ, София, ул. “Гусла” № 1, тел. 02 4015812, 02 4015813.

Обявата е публикувана в ДВ бр. 70/09.09.2016 г.

……………………………………………………………………………………………………………………….

Висшето училище по застраховане и финанси – София (ВУЗФ), обявява конкурс за заемане на академичната длъжност доцент по професионално направление 3.8 Икономика (бизнес информатика и комуникации) със срок 3 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Справки и документи – ВУЗФ, София, кв. Овча Купел, ул. Гусла 1, тел. 4015803, 4015813.


Висшето училище по застраховане и финанси – София (ВУЗФ), обявява конкурси за заемане на академичната длъжност доцент по професионално направление 3.7 Администрация и управление (управление на бизнес процеси и бизнес комуникации) – един; 3.8 Икономика (финансови пазари на недвижими имоти) – един; 3.8 Икономика (устойчиво развитие), всички със срок 3 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Справки и документи – ВУЗФ, София, кв. Овча Купел, ул. Гусла 1, тел. 4015803, 4015813.
ДВ. бр. 80 / 16.10.2015


Висшето училище по застраховане и финанси – София (ВУЗФ), обявява конкурс за заемане на академичната длъжност доцент по професионално направление 3.8 Икономика (здравно и пенсионно осигуряване) със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Справки и документи – ВУЗФ, София, кв. Овча Купел, ул. Гусла 1, тел. 4015803, 4015813.
ДВ. бр. 75 / 09.09.2014


Висшето училище по застраховане и финанси – София (ВУЗФ), обявява конкурс за заемане на академичната длъжност доцент по професионално направление 3.8 Икономика (поведенчески финанси) със срок 3 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Справки и документи  – във ВУЗФ, София, кв. Овча Купел, ул. Гусла 1, тел. 4015803, 4015813.
ДВ. бр. 55 / 04.07.2014


Висшето училище по застраховане и финанси – София (ВУЗФ), обявява конкурс за заемане на академичната длъжност доцент по професионално направление 3.8 Икономика (счетоводство и одит) със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Справки и документи – ВУЗФ, София, кв. Овча Купел, ул. Гусла 1, тел. 4015803, 4015813.
ДВ. бр. 42 / 20.05.2014


Висшето училище по застраховане и финанси – София (ВУЗФ), обявява конкурс за заемане на академичната длъжност главен асистент по професионалното направление 3.8. Икономика (маркетинг и брандинг на финансовите услуги) със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Справки и документи – във ВУЗФ, София, кв. Овча Купел, ул. Гусла 1, дирекция „Учебна дейност”, тел. 4015803, 4015813.
ДВ. бр. 24 / 18.03.2014 г.


Висшето училище по застраховане и финанси – София (ВУЗФ), обявява конкурс за заемане на академичната длъжност главен асистент по научното направление 3.8. Икономика (Устойчиво развитие) със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Справки и документи – във ВУЗФ, София, кв. Овча Купел, ул. Гусла 1, дирекция „Учебна дейност”, тел. 4015803, 4015812, 4015811.
ДВ. бр. 90 / 15.10.2013 г.


Висшето училище по застраховане и финанси – София (ВУЗФ), обявява конкурс за професор по 05.02.07 „Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност„ (счетоводство, контрол и анализ в застраховането) със срок от 3 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Справки и документи – във ВУЗФ, София, кв. Овча Купел, ул. Гусла 1, дирекция „Учебна дейност”, тел. 4015813, 4015812, 4015811.
ДВ. бр. 85 / 06.11.2012 г.


Висшето училище по застраховане и финанси – София (ВУЗФ), обявява конкурс за доцент по научно направление 3.8. Икономика“ (застраховане), със срок 3 месеца от обнародването в „Държавен вестник”.
Справки и документи – във ВУЗФ, София, кв. Овча Купел, ул. Гусла 1, дирекция „Учебна дейност”, тел. 4015803, 4015812, 4015811.
ДВ. бр. 101 / 18.12.2012 г.


Висшето училище по застраховане и финанси – София (ВУЗФ), обявява конкурс за доцент по научно направление 3.8. „Икономика“ (капиталови пенсионни фондове и корпоративни финанси), със срок 3 месеца от обнародването в „Държавен вестник”.
Справки и документи – във ВУЗФ, София, кв. Овча Купел, ул. Гусла 1, дирекция „Учебна дейност”, тел. 4015803, 4015812, 4015811.
ДВ. бр. 101 / 18.12.2012 г.


Висшето училище по застраховане и финанси – София (ВУЗФ), обявява конкурс за доцент по научно направление 3.8. „Икономика“ (международни финанси и управление на риска), със срок 3 месеца от обнародването в „Държавен вестник”.
Справки и документи – във ВУЗФ, София, кв. Овча Купел, ул. Гусла 1, дирекция „Учебна дейност”, тел. 4015803, 4015812, 4015811.
ДВ. бр. 101 / 18.12.2012 г.


Висшето улище по застраховане и финанси – София (ВУЗФ), обявява конкурс за професор по научно направление 3.8. „Икономика“ (застраховане и риск мениджмънт), със срок 3 месеца от обнародването в „Държавен вестник”.
Справки и документи – във ВУЗФ, София, кв. Овча Купел, ул. Гусла 1, дирекция „Учебна дейност”, тел. 4015803, 4015812, 4015811.
ДВ. бр. 101 / 18.12.2012 г.