_LAN6638_resizeСтанислав Димитров е доцент във ВУЗФ, София. Преподава по дисциплини свързани с корпоративните финанси и капиталовите пенсионни фондове. Авторът е изпълнителен директор на Животозастрахователна компания „Съгласие“ ЕАД, като изразените позиции в статията не ангажират компанията.


Напълно изненадваща битка в полето на пенсионните фондове се разви в края на декември миналата година. Свободният избор измежду осигуряване в капиталов фонд и в солидарната пенсионна система неочаквано се оказа център на внимание за цялото общество. За съжаление истински дебат не се състоя и само за шест дни /от 14 декември, когато бе обявено намерението на правителството до 19 декември, когато Народното събрание измени Кодекса за социално осигуряване/, промените бяха приети. Усъвършенстване на законодателството в областта на капиталовото пенсионно осигуряване е необходимо, но не в посоката, възприета от месец декември. Ако аргументите за промени са само посочените от вносителите до момента, то напълно основателно повечето експерти приемат, че всъщност „свободният избор“ се използва като претекст за взимане на около 4 млрд. лв.2 събрани в лични сметки в универсалните пенсионни фондове /УПФ/, а не за истински реформи.
Нека разгледаме аргументите на двете страни. В подкрепа на промяната бяха изложени не много аргументи. Първо, дава се право на избор измежду два варианта на осигуряване – осигуряване за пенсия от солидарната система или от капиталовата система. Второ, пенсионните фондове не се управляват достатъчно добре. От една страна, те имат високи разходи. От друга страна, постиганата доходност не е висока, дори напротив твърди се, че не компенсира инфлацията. Трето, пенсионните фондове не обслужват достатъчно добре осигурените лица. Осигурените не получават достатъчно информация, не знаят много за продуктите. Четвърто, лицата ще загубят 28% от пенсията от солидарната система, ако останат само в универсалните фондове. Пето, тъй като професионалните пенсионни фондове /фондове, в които се натрупват средства за изплащане на пенсия за срока на ранното пенсиониране на лицата с това право/ не успяват да изплатят достатъчно добра пенсия, то това ни очаква и при универсалните фондове. (…още)