ФАКТОРИНГЪТ КАТО СРЕДСТВО ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА В ТЪРГОВСКАТА ДЕЙНОСТ
Автор: доц. д-р Виржиния Желязкова

В България все повече се говори за значението на използването на факторинг услугите за управление на риска и паричните потоци на бизнеса.

Какво всъщност представлява факторингът? Тази финансова услуга се появява към средата на 19 в. в САЩ, а развитието си в Европа получава след края на Втората световна война.

Факторингът е финансова услуга, предлагана от компания, която се нарича фактор. В редица случаи в ролята на фактор се явява банка или дъщерно дружество на банка. Компанията фактор изкупува вземания от една фирма и поема отговорността да ги събере от длъжника вместо нея. По този начин фирмата очакваща плащанията по дадена сделка получава вземанията си със съответния отбив от компанията-фактор, която от своя страна изисквя вземанията от платеца по сдлеката. Така фирмата се освобождава както от дейностите по събирането на вземанията си, така и риска да не успее да ги получи.

Следователно може да се каже, че факторингът представлява цялостен финансов пакет от услуги, който включва финансиране с оборотен капитал, поемане от страна на компанията фактор на кредитния риск по сделката и прехвърляне на дейностите, свързани със събиране на вземанията на компанията.

По отношение на своя географски обхват, факторингът може да бъде вътрешен и международен. При вътрешният факторинг, купувачът и продавачът се намират в рамките на една държава, при международния факторинг те са разположени в две държави.

Факторингът и междуфирмената задлъжнялост

Факторингът може да бъде полезен инструмент за намаляване нивото на междуфирмената задлъжнялост. Практиката по света и в България показва, че когато вземанията се управляват от фактор (банка или факторинг-компания) длъжниците показват по-висока дисциплина за изплащане на дължимтие суми според договорените условия, отколкото когато вземанията се събират директно от контрагента-издател на фактурите. В този смисъл определено се налага да се повиши информираността на фирмите в България за възможностите, които факторингът предлага, което естествено ще доведе и до повишеното използване на тази услуга в нашата страна.

Основни тендненции в използването на факторинг-услугите

В международен план организацията, която следи дейностите, свързани с факторинг услугите е Factor Chain International (FCI).

Статистиката FCI за последните пет години показва, че в световен мащаб от 2008 г. насам оборотът във факторинга е нараснал с 51%, като при вътрешния факторинг ръстът е 38%, а при международния – 137%.

Фиг. 1. Факторинг оборот, свят, млн. евро

Fig 1

Източник: Factor Chain International, Statistics, https://fci.nl/en/about- factoring/statistics, изтеглен на 14.10.2015 г.

Както е видно от фиг. 1, международният факторинг оборот бележи ръст от 2008 г. насам. При вътрешният се наблюдава известен спад през 2014 г., като пикови стойности се достигат през 2013 г.

Тенденцията на разпространение на факторинг услугите и на увеличаване на факторинг оборотите, особено през годините на последната глобална финансова криза могат да се обяснят и с това, че през този период в редица страни по света достъпът до банков кредит беше затруднен. Факторингът предлага алтернатива на банковия кредит за оборотни средства. Освен това, в годините на повишена несигурност в макросредата, което води и до повишен кредитен риск от неизпълнение на задълженията по различните търговски сделки, факторинг компаниите улесняват фирмите, като поемат кредитния риск върху себе си.

На фиг. 2 са представени данни за ръста на факторгин оборота през периода 2008-2014 г. по континенти, отделно за България и общо за света.

Фиг. 2. Ръст на факторинг оборота за периода 2008-2014 г.

Fig 2

Източник: Factor Chain International, Statistics, https://fci.nl/en/about-factoring/statistics, изтеглен на 14.10.2015 г.

През разглеждания период във всъчки континенти се наблюдава ръст на факторигн оборота, като за България увеличението е почти три пъти – цели 284%.

Интерес представлява и съотношението на вътрешния и международния факторинг оборот като част от общия фактороинг оборот. Прави впечатление, че за 2014 г. най-голям е делът на международния факторинг оборот в Азия – 64%, докато за Африка и Австралия той е минимален. За България е характерен 24% дял на международния факторинг в общия факторинг оборот. Това показва, че все по-често българските фирми се ориентират към факторинг услуги като част от своята външнотърговска дейност.

Фиг. 3. Съотношение между вътрешния и международния факторинг оборот, 2014 г.

Fig 3

Източник: Factor Chain International, Statistics, https://fci.nl/en/about-factoring/statistics, изтеглен на 14.10.2015 г.

Значението на факторинг услугите ще продължи да нараства, тъй като все повече фирми осъзнават ползите за дейността си от прилагането му. В динамичната икономическа среда на съвременността факторингът предоставя надежден метод за управление на все по-големия кредитен риск в търговската дейност.