Gr Dimitrov ZdravnoОрганизация и финансиране на здравната система – предизвикателства и решения

доц. д-р Григор Димитров

С този труд авторът си поставя за цел да представи обективно и аргументирано основните проблеми в организацията на здравната система в България. Обща е констатацията, че здравеопазването се намира в критично състояние, при което системата не работи ефективно. Липсва последователна държавна политика, която да осигури ново отношение към здравето на хората. Тежките и задълбочаващите се демографски процеси и продължаващата емиграция поставят проблема с още по-голяма острота. Като анализира причините за съществуващите деформации в здравната система, доц. д-р Григор Димитров предлага и пакет от практически осъществими организационни, правни и финансови решения за подобряване на ефективността на здравеопазването у нас.

Untitled-1


Cholakov Aktiuerstvo

Актюерски методи

доц. д-р Никола Чолаков

Основен предмет (и съответен проблем) за актюерството е рискът – неговото идентифициране, претегляне, остойностяване и прогнозиране. Тъй като различни рискове съпътстват ежедневието (и опитът показва, че голяма част от тях обикновено водят до финансови загуби), може да се каже, че периметърът на актюерството е всъщност доста широк и трудно обозрим. Ползата от актюерски разчети, анализи и прогнози напоследък се изтъква в много по-общ план, дори когато не се говори за финансови загуби, а и в области твърде далеч от финансите и застраховането – при проектирането и изграждането на сложни и мащабни строителни съоръжения, включително и проектите за космически изследвания; изучаването на криминогенни ситуации и функционирането на правосъдието; климатичните промени и рисковете за екологичното равновесие; разпространението на глад, епидемии, природни бедствия; наркотиците и трансграничната престъпност, вкл. финансовите измами, прането на пари и т.н. В подобни ситуации все по-често се обръща внимание на острата потребност от актюерски поглед върху ситуацията.

Untitled-1


Рискова диагностика и оценка на корпоративните клиенти в общото застраховане

 

Рискова диагностика и оценка на корпоративните клиенти в общото застраховане

проф. д-р Радослав Габровски

Идеята и целта на монографията на проф. д-р Радослав Габровски е да се привлече вниманието на специалистите от застрахователната практика върху някои теоретични постановки, както и върху сравнително лесно приложими практически подходи за по-рационален и ефикасен застрахователен риск мениджмънт в застрахователното дружество. Стремежът на автора е да бъде разработен и представен специализиран застрахователен структурен подход при осъществяване на рисковата диагностика и оценка на корпоративната клиентела в общото застраховане. Налага се изводът, че, подобно на банките, застрахователите – като особен тип кредитори – също следва да предприемат адекватни действия за чувствително намаляване на ефектите от този своеобразен „кредитен риск“.

Untitled-1


Вътрешен контрол на застрахователното дружество

Вътрешен контрол на застрахователното дружество

 доц. д-р Жельо Христозов

Обект на това изследване е вътрешният контрол на застрахователното дружество, конкретните проверки, извършвани от специализираната служба за вътрешен контрол на различни дейности в застрахователното дружество – аквизиционна, ликвидационна, счетоводна, презастрахователна, информационна и др. Вътрешният контрол е не само съвкупност от правила, процедури, указания и наръчници, а и интензивна комуникация между ръководството и служителите.

Untitled-1


Миграционно и бежанско право

Миграционно и бежанско право

 проф. д-р Веселин Цанков, д-р Надежда Христова

Силите, които пораждат движенията на населението, са над административния капацитет на която и да било държава. Ето защо в институциите на ООН, на Съвета на Европа, на Европейския съюз, както и в други междуправителствени организации, миграционните и бежански въпроси и проблемите, свързани с тях, привличат вниманието и стават важен елемент от междудържавните отношения. Превръщането на българските граници във външни граници на ЕС увеличи миграцинната вълна и постави за решаване въпроси, които до неотдавна не бяха актуални.

Untitled-1


Климатичните промени и екологичният риск в дейността на финансовите институции

Климатичните промени и екологичният риск в дейността на финансовите институции

доц. д-р Виржиния Желязкова

Икономическата среда се изменя непрестанно, променяйки условията, които бизнесът трябва да отчита, ако иска да бъде успешен. Промените в климата, замърсяването на въздуха, водите и почвите и всички екологични проблеми, следствие от тях, имат пряко икономическо отражение. Финансовите институции трябва да обръщат внимание на климатичните и екологичните проблеми като част от средата, в която оперират, ако искат да отговарят на променящите се нужди на потребителите.

Untitled-1


Системата \

Системата „Платежоспособност II“ в застраховането

 доц. д-р Жельо Христозов

Прилагането на системата „Платежоспособност ІІ“  е сериозен проблем за всички застрахователни дружества в страните от ЕС. В настоятата работа се разкриват слабостите на съществуващата към момента система за определяне платежоспособността на застрахователните дружества и се аргументира необходимостта от въвеждане на нова система за определяне на платежоспособността им. Защитава се тезата, че прилагането на  системата„Платежоспособност ІІ“  ще доведе до увеличаване на финансовата стабилност на застрахователите и до глобализиране на застрахователния пазар.

Untitled-1


Развитие на капиталовите пенсионни фондове

Развитие на капиталовите пенсионни фондове

доц. д-р Станислав Димитров

Ролята на капиталовите пенсионни фондове нараства в картината на общата пенсионна защита на населението. Глобалната финансова криза изведе на преден план проблемите при инвестиране на активите на фондавете, управлението на рисковете, административните разходи и информирането на осигурените лица. Тезата на автора е, че капиталовите пенсионни фондове могат да се превърнат в едни от основните източници на пенсионни доходи, ако се познава тяхната същност и се създаде адекватна среда за развитието им. А създаването на такава среда  е отговорност както на частните акционери, така и на регулаторните и надзорни органи.

Untitled-1


Глобални институции

Глобални институции

доц. д-р Евгени Евгениев

Предвид последствията от глобалната финансова и икономическа криза и разразилите се дебати, този учебник дава възможнтост на читателя да стои „на гребена“ на дискусионната вълна за ефективността на финансовите институции, влияещи върху икономическите процеси в световен мащаб. Учебникът разглежда структурата и функциите на тези институции, както и ролята им в глобалния свят. Някои въпроси умишлено са оставени отворени от автора, доколкото съществуват различни и специфични виждания относно процесите, които движат икономическата глобализация днес.

Untitled-1


Организация и управление на пенсионноосигурителното дружество

Организация и управление на пенсионноосигурителното дружество

 доц. д-р Станислав Димитров

Пенсионноосигурителното дружество е изключително важна фигура в системата на допълнителното пенсионно осигуряване. Резултатите от дейността на всеки един допълнителен пенсионен фонд пряко влияят върху осигурителната, в частност пенсионната, защита на хората. Учебникът по организация и управление на пенсинноосигурително дружество предоставя познания по същността, принципите, механизмите, процесите и обезпечеността на управлението на администратора на капиталови пенсионни фондове. Дават се примери от практиката, както и много информация и любопитни данни.

Untitled-1


Зимни математически състезания

Зимни математически състезания

проф. дпн Сава Гроздев

Едни от най-престижните математически състезания у нас са Зимните. Настоящата книга е посветена на тях. Тя има енциклопедичен характер, защото съдържа всички задачи от непубликуваните досега в единно издание. Подробните решения, от своя страна, определят и научно-методичния й характер. Разнообразието от идеи и подходи ще предизвика интерес не само у преките потребители – ученици, студенти и учители – но и у любителите на математиката изобщо. От 2012 г. Зимните математически състезания се провеждат в нов формат. По тази причина книгата е призвана да фиксира един период от ежегодни инициативи, които отиват в историята и чието значение за развитието на олимпиадната математика в България е безспорно.

Untitled-1


Застрахователни Продукти

Застрахователни продукти

доц. д-р Жельо Христозов, Павел Димитров

В настоящия учебник се представят основните видове застраховки, практитувани на националния застрхователен пазар. В него детайлно се характеризират същността и особеностите на конкретни застрахователни продукти от двата застрахователни бранша. Учебникът съдържа в изключително концентриран вид богата информация, която може да бъде полезна не само за студенти от специалността „Застраховане“, но и за специалисти от практиката.

Untitled-1


Застрахователна математика

Застрахователна математика

проф. д-р Радослав Габровски

Учебникът по застрахователна математика обхваща най-съществените въпроси от математическите основи на животозастраховането. Основната му цел е да даде базисни познания, умения и практически опит в оценката и количественото пресмятане на най-съществените застрахователно-технически величини. В края на всяка тема са предложени въпроси за дискусия, както и достатъчно на брой задачи за упражнения и практически тренинг върху изучаваната материя. Освен за студенти, учебникът е подходящ и за по-широк кръг читатели, които желаят да придобият представа за математиката на животозастраховането.

Untitled-1


Теоретични основи на счетоводството

Теоретични основи на счетоводството

проф. д.ик.н. Михаил Динев
д-р Катя Златарева

По традиция, и с малки изключения, всяка книга по теория на счетоводството включва знания за основните счетоводни методи, принципи и средства, както и тяхното приложение в отразяването на кръгооборота на стопанските средства. Традицията е спазена и сега, но е направен опит да се нарушат някои догми и да се откроят съвременните разбирания както за предмета и метода на счетовоството, така и за неговите принципи. Направени са известни допълнения към методологическите постановки на счетоводството. Целта в случая е да се поднесе разбираемо теорията на счетоводството в днешно време, като се открои спецификата на този уникален международен език, превърнал се във феномен на международните икономически отношения. Авторите и издателят се надяват, че и тази книга ще е част от научното богатство, съдавано от поколения научни дейци.

Untitled-1


Статистика

Статистика

доц. д-р Георги Николов

В настоящия учебник по статистика е проявен стремеж за представяне на учебното съдържание в синтезиран и достъпен вид. С примерни данни са показани начините на изчисляване на съответните статистически характеристики с цел по-лесното им разбиране. При повечето характеристики са посочени и статистическите функции, които могат да се използват за компютърното им изчисляване или за прилагането на конкретен метод при статистическия анализ. В края на повечето глави е обърнато внимание на въпроси, които трябва се имат предвид при анализа или по които често се допускат грешки. След всяка глава са дадени тестове за самооценка на студентите, а в края на учебника са посочени и отговорите им.

Untitled-1


Финансова математика

Финансова математика

доц. д-р Никола Чолаков

Учебникът по финансова математика в определен смисъл е като надстройка на базисния курс по математика в посока към застраховането и финансите. Целта е да се дадат познания по лихвените сметки и основните математически модели на риска, мястото им в застрахователните калкулации и по такъв начин да се придобие по-задълбочен поглед върху логиката и механизма на рисковете премии, обосноваността на застрахователните тарифи и значението на актюерските разчети за стабилността на отрасъла. Разгледани са  множество примери и казуси, представени са и задачи със съответното решение. Освен за студенти, книгата би била полезна и за специалисти от застрахователната и финансовата практика.

Untitled-1


Европейска парична и финансова интеграция

Европейска парична и финансова интеграция

доц. д-р Силвия Трифонова

Основният аргумент за написването на този учебник е обективната потребност от пълен и задълбочен анализ на паричната и финансовата интеграция в Еврозоната и провеждането на единната парична политика на Евросистемата. До момента в България не съществува комплексно и цялостно изследване на паричните и финансовите аспекти на европейската икономическа интеграция. В настоящото издание е направено ясно, стегнато и същевременно широко изследване на процеса на европейска монетарна и финансова интеграция, функционирането на банковия сектор в Еврозоната, организацията и принципите на работа на Европейската централна банка, трансмисионния паричен механизъм в Еврозоната, както и стратегията  и оперативната рамка на паричната политика на Евросистемата. Всичко това дава на читателя възможност да придобие по-пълни знания за европейската монетарна интеграция и Икономическия и паричен съюз.

Untitled-1


Организационна култура, етика и комуникации

Организационна култура, етика и комуникации

доц. д-р Боян Дуранкев
д-р Николай Цонев

Интересът към организационната култура и етика е предопределен от междинното място, което заема този проблем между икономиката и социологията. Вярванията, ценностите и социалните структури в организацията трябва да бъдат разбирани и използвани за постигане на благополучие. Добрите финансови резултати в един достатъчно дълъг отрязък от време са  функция от умелото управление на нагласите и настроенията в организацията. В това издание се обобщава наличната теоретична информация за организационната култура и различните гледни точки към нея. Предлага се обобщен портрет на съвременната българска организация, бележат се пътища за развитие и промяна, които биха могли да помогнат за по-добро интегриране не само на отделните фирми, но и на държавата като цяло в европейската и световната икономика. Специален акцент е поставен върху комуникациите като отражението на културата и етиката на организацията, върху връзките с обществеността и рекламата.

Untitled-1


Осигурителен пазар и осигурителни продукти

Осигурителен пазар и осигурителни продукти

доц. д-р Йордан Христосков

Учебникът по осигурителен пазар и осигурителни продукти дава познания за същността, принципите и механизмите на фукциониране на осигурителния пазар и предоставените от него различни осигурителни продукти. Тези продукти гарантират по-голяма сигурност на хората при настъпване на най-значимите социални рискове като старост, инвалидност, смърт, болест, трудова злополука, безработица.

Untitled-1


Реформите в социалното осигуряване

Реформите в социалното осигуряване

доц. д-р Йордан Христосков

Тази монография си поставя за цел да се разгледат основните теоретични въпроси и принципи на социалното осигуряване и осигурителния пазар и да се извърви отново пътя на провежданите реформи в България. Анализират се отделните решения в областта на осигурителната политика. Проследява се доколко отделни политически действия са съобразени с работещи добри практики, както и с важни документи на ЕС – в това число Открития метод на координация, Зелената книга за адекватни, устойчиви и сигурни европейски пенсионни системи и др. Наред с основните понятия и принц;ипи на осигурителния пазар, в монографията са разгледани съвременните предизвикателства пред тази нова индустрия от небанковия финансов сектор и са дадени предложения за нейното развитие.

Untitled-1


Статистика

Статистика

доц. д-р Георги Николов

Сборникът от задачи по статистика е предназначен за семинарни занятия по дисциплината „Статистика“ и за самостоятелна работа на студентите от отделните специалности и форми на обучение във ВУЗФ. Задачите в сборника са от различни области на икономиката. Използвани са примерни, но близки до действителните данни. Част от задачите са съставени въз основа на фактически данни от конкретни проучвания на автора.

Untitled-1


Стопанска история

Стопанска история

доц. д-р Димитър Димитров

В учебника по стопанска история се изясняват някои основни теоретични аспекти в историческото развитие на световната икономика като пространството и времето в икономическото развитие, световете-икономики, основните икономически зони и търговски пътища в различните епохи, основните етапи в развитието на икономическите отношения, развитието на отделните цивилизации, характерът и ролята на икономическите цикли. Книгата е предназначена и за по-широк кръг читатели, интересуващи се от теретичните проблеми на историческото развитие на световната икономика.

Untitled-1


Основи на финансите

Основи на финансите

проф. д.ик.н. Методи Христов

Второто преработено и допълнено издание на това учебно помагало се наложи не само поради изчерпване на тиража на първото издание, но и поради съществени промени в съдържанието на известна част от разглежданите въпроси. Помагалото може да се използва не само от студентите в специалността „Финанси“, но и от всички онези, които искат да придобият първоначални познания по теория на парите, банково дело, финанси на стопанските предприятия, публични финанси, застраховане и осигуряване.

Untitled-1


Микроикономика

Микроикономика

проф. д-р Огняна Стоичкова

Този труд въвежда читателя в основите на икономическата теория. Обстойно са разгледани темите, възловите понятия и закони на пазарното стопанство, с помощта на които се обяснява поведението на микроединиците – фирмите и домакинствата в условията на пазарната конкуренция. Поясняват се най-важните елементи на пазарния механизъм, еластичността на търсенето и предлагането. Прави се анализ на потребителското поведение, разглеждат се факторите на производство, производствените разходи, приходите на фирмата и организацията на бизнеса. Акцентира се върху различните фактори на производството, както и върху рентата, лихвата, печалбата, работната заплата като факторен доход. Прави се преглед и на условията за оптимално разпределение на ресурсите, определяне на потребителския излишък, както и на пазарните дефекти и механизмите на регулирането им.

Untitled-1Международни финанси

Международни финанси

доц. д-р Светослав Масларов

Сборникът лекции по международни финанси дава обстойна характеристика на понятия като валутен пазар, цени и валутен курс, валутна политика, платежен баланс. Проследява се историческата еволюция и политическата структура на международните финанси. Разглеждат се международни финансови организации като Международния валутен фонд и Световната банка. Поставя се акцент върху Европейския паричен съюз, неговите проблеми и предизвикателства. Прави се задълбочен коментар на външните финанси на България след 1944 година.

Untitled-1


Миграционно и бежанско право

Миграционно и бежанско право

проф. д-р Веселин Цанков
д-р Надежда Христова

Превръщането на българските граници във външни граници на ЕС увеличи миграционната вълна и постави за решаване въпроси, които до неотдавна не бяха актуални. Правилната концепция по тях има не само национално, но и международно значение. Спазването и гарантирането на човешките права, основано на демократични ценности като равенство, солидарност, уважение, недопускане на дискриминация, зачитане на културното и етническо многообразие, е нарезделна част от общата цел на Европейския съюз – създаване на зона на свобода, сигурност и справедливост. Настоящият труд, заедно с нормативните актове, ръководни документи, както и посочените интернет адреси по въпросите на миграцията и убежището, са една добра възможност за запознаване с Миграционното и Бежанско право.

Untitled-1


Математика за икономисти

Математика за икономисти
проф. д.п.н. Сава Гроздев

Предлаганият учебник по математика включва материал по линейна алгебра, аналитична геометрия, математически анализ и теория на вероятностите. Една част от изучаваните факти са представени в учебника наготово и без доказателства, като при необходимост се препоръчва справка с гимназиалните учебници и пререшаване на позабравени задачи от училищните сборници. Повече място е отделено на новия материал, който включва основни сведения от теория на матриците, детерминантите и класическите матоди за изследване и решаване на системи линейни алгебрични уравнения и неравенства.

Untitled-1


Макроикономика

Макроикономика

проф. д-р Огняна Стоичкова
д-р Яким Китанов

Макроикономиката, като наука за общото равнище на националното производство, се занимава със свойствата на икономическата система като единно цяло. Предлагайки още по-богат понятиен апарат, това второ издание на учебника по макроикономика разглежда обстойно основните макроикономически показатели, икономическия кръгооборот, съвкупното търсене и съвкупното предлагане, пазара на пари и пазара на ценни книжа. Внимание се отделя и на проблемите на базработицата и заетостта, на общото икономическо равновесие, инфлацията, цикличността на кризите, икономическия растеж. Разглежда се и финансовата система и финансовата политика на държавата, прави се преглед на основните тенденции в световната икономика.

Untitled-1


Концептуални аспекти на съвременното развитие на управленския контрол

Концептуални аспекти на съвременното развитие на управленския контрол

доц. д-р Огнян Симеонов

Настоящото изследване има за цел да предложи осъвременяване на представите за модела на контрола като функция на управлението, както и да разгледа произтичащите от това проблеми и перспективи пред концепциите за контролинга и одита и тяхното практическо приложение. В последно време се очертава като значима потребността от нов етап в развитието на теорията. Появяват се нови концептуални виждания за одита, контролинга, вътрешния контрол, бюджетния контрол, различни аспекти на стратегическия контрол и др. Авторът предлага данни и прави своите изводи за съвременните проблеми, противоречия и ограничения в практическото функциониране на тези системи.

Untitled-1


Корпоративни финанси

Корпоративни финанси

д-р Станислав Димитров

„Копрорация“ произлиза от латинското „corpus“, което означава тяло, едно цяло, група хора с общи интереси. Учебникът по корпоративни финанси разглежда различните аспекти в поведението на корпорациите (фирмите). В него се дават основни познания върху съвременната теория и практика на финансовия мениджмънт. Внимание се обръща не само на абстрактните теоретични определения и формулировки, но също така се търсят и практически приложения на корпоративния мениджмънт. Търсят се и отговори на процеси, протичащи в съвременната икономическа действителност. Основните теми са свързани с финансовата организация на фирмите, риска и възвръщаемостта, управлението на капитала, различните видове инвестиции, дългосрочното финансиране, капиталовата структура, дивидентната политика, оценката на финансовото състояние на корпорациите и пр.

Untitled-1


Инвестиционна политика на пенсионните и здравноосигурителните фондове

Инвестиционна политика на пенсионните и здравноосигурителните фондове

д-р Иванка Данева

Настоящото издание е фокусирано върху теоретичните и приложни въпроси на инвестиционната политика на пенсионните и здравноосигурителните фондове. На основата на най-важните черти на частния сектор в осигуряването се разглеждат икономическите характеристики на тези фондове, възможните принципи и подходи при инвестиционното регулиране, стратегиите на инвестиране. От методологическа и практическа гледна точка са разгледани управлението на инвестициите на този вид фондове в нашата страна. Изучаването на тази материя предполага основни познания по социално осигуряване и инвестиции. Учебникът е полезен не само за студентите във ВУЗФ, но и за специалистите от практиката.

Untitled-1


Финансиране на външнотърговските сделки

Финансиране на външнотърговските сделки

доц. д-р Светослав Масларов

Книгата представлява сборник лекции, които подробно разглеждат кредитните и платежни средства в международната търговия, формите на плащане, техниките на финансиране на търговските сделки. Внимание е отделено на факторингът и форфетирането като механизми за финансиране на международната търговия. Дава се и характеристика на гаранциите и обезпеченията при международните търговски сделки. Пояснява се и значимостта на застраховането и гарантирането на експортните кредити като относително обособена, но важна част от покриването на рисковете в международната търговия.

Untitled-1


Финансова математика

Финансова математика

доц. д-р Никола Чолаков

Целта на това издание по финансова математика е да се запознаят студентите с лихвените сметки и основните математически модели на риска, мястото им в застрахователните калкулации и по такъв начин да придобият по-задълбочен и по-критичен поглед върху логиката и механизма на рисковите премии, обосноваността на застрахователните тарифи, а заедно с това да осъзнаят и значението на актюерските разчети за стабилността на отрасъла и въобще в сферата на финансите.

Untitled-1


Банково дело

Банково дело

проф. д-р Огняна Стоичкова
д-р Яким Китанов

В условията на пазарна икономика ролята и значението на парично-кредитните инструменти рязко нараства. Поради това науката за парите, кредита и банките се превърна в една от най-интересните и търсени учебни дисциплини не само за студентите в направление „Икономика“. Учебникът „Банково дело“ представя закономерностите на функциониране на парично-кредитната сфера и банковия сектор в икономиката. За специалността „Финанси“ този курс е фундаментален. Той следва базисната теоретична дисциплина „Парична теория и политика“, в която са заложени основните знания за генезиса на парите и свързаните с тях парични и кредитни инструменти.

Untitled-1


Банкови системи

Банкови системи

проф. д-р Огняна Стоичкова
д-р Яким Китанов

В този учебник се прави характеристика на банковата система, на функциите на отделните нейни компоненти, които имат изключителна роля за нормалното развитие на всяка икономика. Дава се определение на понятието за банка като елемент на банковата система. Специално внимание се отделя на разглеждането на банковата система в едни от най-високо развитите страни – Великобритания, Швейцария, Германия, САЩ, Япония. Развитието и формирането на банковите системи в тези страни има солидна история – а изучаването на този исторически опит би било от полза за всички специалисти, които имат професионалната амбиция да са част от една съвременна, добре функционираща банкова система.

Untitled-1


Алтернативни инвестициии

Алтернативни инвестициии

доц. д-р Иванка Петкова

Финансовите пазари са силно глобализирани и през последните години значително се разшири спектърът на инвестиционните възможности. Наред с международните капиталови пазари възникнаха и привличат вниманието и алтернативни инвестиции като хедж фондове, управлявани фючърси, фондове за дялово участие с частен капитал. Настоящият учебник може да се счита като въведение в материята на алтернативните инвестиции.

Untitled-1


„Здравно осигуряване (организация, практики, проблеми)” от д-р Григор Димитров

Здравно осигуряване (организация, практики, проблеми)
д-р Григор Димитров

Излезе от печат новият учебник на д-р Григор Димитров „Здравно осигуряване (организация, практики, проблеми)”, подготвен от Издателството на ВУЗФ.
В него не само се изясняват основните понятия „здраве”, „здравна система” и  „здравна политика”, но се прави и характеристика на средата, в която функционира и се развива здравното осигуряване, последователно се разглеждат някои от най-важните проблемите на общественото здраве в България, както и съдържанието, управлението и ресурсите на националната система на здравеопазване. Дава се характеристика на моделите на здравно осигуряване и съществуващата практика в страните от ЕС. Подробно се разглеждат и анализират двете форми на здравно осигуряване, които се прилагат у нас – задължителното и доброволното здравно осигуряване. Систематизирани са и различни предложения за повишаване на  ефективността на здравноосигурителната система в нашата страна.

Untitled-1


„Социално осигуряване (теория, организация, практики)” от доц. д-р Йордан Христосков, С., 2008.

Социално осигуряване (теория, организация, практики)

доц. д-р Йордан Христосков

Това е учебник, който предоставя познания за обществено организираната форма на социална защита на населението срещу специфични рискове, водещи до загуба на доходи от трудова дейност. Предназначен е не само за студенти, но е полезно четиво и за работещите в системата на държавното обществено осигуряване, за служителите в пенсионноосигурителните дружества, както и за всички, които се интересуват от тази сложна, но изключително важна за обществото материя.

Untitled-1


„Публични финанси” (учебно помагало) от проф. д.ик.н. Методи Христов, С.,2008.

Публични финанси” (учебно помагало)
проф. д.ик.н. Методи Христов

Това учебно помагало е предназначено преди всичко за студенти, които се обучават в специалността „Финанси”, но може да се ползва и от студентите от всички останали икономически специалности. В него са разгледани теми, свързани с основите на публичните финанси, разходите и приходите на държавата, както и бюджетната система на България. Авторът е положил усилия да създаде предпоставки помагалото да служи и като помощно средство при дистанционно обучение.

Untitled-1


„Основи на управлението” (учебник) от доц. д-р Румяна Нейкова, С., 2008.

Основи на управлението
доц. д-р Румяна Нейкова

Тук са включени лекции на автора, посветени на актуални управленски проблеми: същността, принципите, функциите и структурата на управление в условията на динамична бизнес среда, технологията за изработването на рационални решения и съвременни активизиращи творчески методи, както и информационното осигуряване на управлението, предприемачеството и реинженеринга като нова управленска технология. Разгледани са и някои аспекти на управлението в условията на конфликтна среда.

Untitled-1


 „Информатика” (учебник) от доц. д-р Виолета Краева, С., 2007.

Информатика
доц. д-р Виолета Краева

Целта на учебника е да предложи на студентите от всички специалности на ВУЗФ, изучаващи дисциплината „Информатика”, научно-теоретични и професионални знания в областта на компютърните системи, системния и приложен софтуер и компютърните мрежи. Стремежът на автора е да се изложат в синтезиран вид основните концепции, понятия и техники на работа с продуктите, които да формират основато на една професионална компютърна грамотност на студентите-икономисти.

Untitled-1


„Маркетинг” (учебно помагало), автори доц. д-р Боян Дуранкев и гл. ас. д-р Христо Катранджиев, С., 2007.

Маркетинг
доц. д-р Боян Дуранкев
гл. ас. д-р Христо Катранджиев

Под формата на тестове, това помагало предоставя на студентите възможност да получат подготовка по съвременен маркетинг, в унисон с възприетите модели на тестово самообучение в Европа и САЩ. Разгледани са някои нови концепции, свързани с маркетинга на организациите, обкръжаващата среда, поведението на крайните потребители, избор на целеви пазар, стокова, дистрибуционна и ценова политика, политика на комуникациите и др.

Untitled-1