Научната политика на академичното ръководство на ВУЗФ се фокусира върху ефективното участие на преподавателите в провеждането на теоретични и приложни научни изследвания с цел подобряване на качеството на обучението и конкурентоспособността в бизнеса на завършилите университета.

Стратегията за развитие на научните изследвания във ВУЗФ се основава на изграждането на “триъгълника на знанието” – по-тясно взаимодействие между образователните дейности, научните изследвания и бизнеса.

Изследванията се провеждат по вътрешноуниверстетски, национални, международни и бизнес проекти и са водени от преподаватели и изследователи в следните области:

– Осигуряване;
– Финанси;
– Информатика в управлението на финансите и застраховането;
– Маркетинг;
– Предприемачество.

ВУЗФ е отворено за партньорства за местни, регионални и европейски проекти.