Издателството на ВУЗФ е създадено през 2007 година. Неговата дейност е насочена към популяризиране на резултатите от научноизследователската работа във Висшето училище както сред научната общност, така и сред по-широк кръг потребители на научни продукти. Една от главните му задачи е осигуряването на учебния процес с необходимите учебници и учебни помагала.

Издателската дейност обхваща подготовката и отпечатването на следните издания:

Годишник на ВУЗФ;
бюлетин „Дискусионен форум”;
монографии;
учебници;
учебни помагала;
открити лекции на гостуващи преподаватели, „кръгли маси”;
други печатни материали (сборници с доклади от студентски научни конференции, справочници, рекламни материали на Висшето училище и други).

Работата на Издателството се подпомага от Редакционна колегия, в чийто състав са включени едни от най-авторитетните имена в областта на финансите, счетоводството, застраховането и осигуряването::

 • проф. дпн Сава Гроздев
 • проф. д.ик.н. Михаил Динев;
 • проф. д.ик.н. Методи Христов;
 • проф. д-р Огняна Стоичкова;
 • проф. д-р Радослав Габровски;
 • проф. д-р Снежана Башева;
 • доц. д-р Григорий Вазов;
 • доц. д-р Георги Николов;
 • доц. д-р Виржиния Желязкова;
 • доц. д-р Евгени Евгениев;
 • доц. д-р Яким Китанов;
 • доц. д-р Десислава Йосифова

Директор на Издателството е Милка Рускова, дългогодишен редактор и публицист в елитни национални печатни медии.

С високата си академична стойност и прекрасното си полиграфическо оформление, изданията на ВУЗФ представляват ценни четива не само за студентите, изучаващи съответните дисциплини, но и за всички, които желаят да обогатят своята финансова култура.