VUZF University – Sofia, announces a competition for the academic position of associate professor in professional field 3.8 Economics (Business Informatics and Communications) with a deadline 3 months from its promulgation in the “State Gazette”. Documents – VUZF University, Sofia, “Ovcha Kupel” Distr., 1 “Gusla” Str., tel. +35924015803, +35924015813.


VUZF University – Sofia, announces competitions for the academic position of Associate Professor in professional field 3.7 Administration and Management (business process management and business communication) – one; 3.8 Economy (financial markets of real estate) – one; 3.8 Economy (sustainable development), all with a deadline – 3 months from its promulgation in the ” State Gazette”.
Documents – VUZF University, Sofia, “Ovcha Kupel” Distr., 1 “Gusla” Str., tel. +35924015803, +35924015813.
SG. pcs. 80 / 10.16.2015


VUZF University – Sofia, announces competition for academic positions of associate professor in professional field 3.8 Economics (health and pension) with a deadline – two months from its promulgation in the “State Gazette”.
Documents – VUZF University, Sofia, “Ovcha Kupel” Distr., 1 “Gusla” Str., tel. +35924015803, +35924015813.
SG. pcs. 75 / 09.09.2014


VUZF University – Sofia, announces competition for academic positions of associate professor in professional field 3.8 Economics (behavioral finance) with a deadline – 3 months from its promulgation in the “State Gazette”.
Documents – VUZF University, Sofia, “Ovcha Kupel” Distr., 1 “Gusla” Str., tel. +35924015803, +35924015813.
SG. pcs. 55 / 04


VUZF University – Sofia, announces a competition for the academic positions of associate professor in professional field 3.8 Economics (Accounting and Auditing) with a deadline – two months from its promulgation in the “State Gazette”.
Documents – VUZF University, Sofia, “Ovcha Kupel” Distr., 1 “Gusla” Str., tel. +35924015803, +35924015813.
SG. pcs. 42 / 05.20.2014


VUZF University – Sofia, announces a competition for academic position of chief assistant in the professional field 3.8. Economics (marketing and branding of financial services) with a deadline –  two months from its promulgation in the ” State Gazette”.
Documents – VUZF University, Sofia, “Ovcha Kupel” Distr., 1 “Gusla” Str., tel. +35924015803, +35924015813.
SG. pcs. 24 / 03.18.2014,


Висшето училище по застраховане и финанси – София (ВУЗФ), обявява конкурс за заемане на академичната длъжност главен асистент по научното направление 3.8. Икономика (Устойчиво развитие) със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Справки и документи – във ВУЗФ, София, кв. Овча Купел, ул. Гусла 1, дирекция „Учебна дейност”, тел. 4015803, 4015812, 4015811.
ДВ. бр. 90 / 15.10.2013 г.


Висшето училище по застраховане и финанси – София (ВУЗФ), обявява конкурс за професор по 05.02.07 “Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност„ (счетоводство, контрол и анализ в застраховането) със срок от 3 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Справки и документи – във ВУЗФ, София, кв. Овча Купел, ул. Гусла 1, дирекция „Учебна дейност”, тел. 4015813, 4015812, 4015811.
ДВ. бр. 85 / 06.11.2012 г.


Висшето училище по застраховане и финанси – София (ВУЗФ), обявява конкурс за доцент по научно направление 3.8. Икономика“ (застраховане), със срок 3 месеца от обнародването в „Държавен вестник”.
Справки и документи – във ВУЗФ, София, кв. Овча Купел, ул. Гусла 1, дирекция „Учебна дейност”, тел. 4015803, 4015812, 4015811.
ДВ. бр. 101 / 18.12.2012 г.


Висшето училище по застраховане и финанси – София (ВУЗФ), обявява конкурс за доцент по научно направление 3.8. „Икономика“ (капиталови пенсионни фондове и корпоративни финанси), със срок 3 месеца от обнародването в „Държавен вестник”.
Справки и документи – във ВУЗФ, София, кв. Овча Купел, ул. Гусла 1, дирекция „Учебна дейност”, тел. 4015803, 4015812, 4015811.
ДВ. бр. 101 / 18.12.2012 г.


Висшето училище по застраховане и финанси – София (ВУЗФ), обявява конкурс за доцент по научно направление 3.8. „Икономика“ (международни финанси и управление на риска), със срок 3 месеца от обнародването в „Държавен вестник”.
Справки и документи – във ВУЗФ, София, кв. Овча Купел, ул. Гусла 1, дирекция „Учебна дейност”, тел. 4015803, 4015812, 4015811.
ДВ. бр. 101 / 18.12.2012 г.


Висшето училище по застраховане и финанси – София (ВУЗФ), обявява конкурс за професор по научно направление 3.8. „Икономика“ (застраховане и риск мениджмънт), със срок 3 месеца от обнародването в „Държавен вестник”.
Справки и документи – във ВУЗФ, София, кв. Овча Купел, ул. Гусла 1, дирекция „Учебна дейност”, тел. 4015803, 4015812, 4015811.
ДВ. бр. 101 / 18.12.2012 г.