FACTORING AS A TOOL FOR RISK MANAGEMENT IN BUSINESS
Author: Assoc. Prof. Virginia Zhelyazkova, PhD

In Bulgaria are increasingly talking about the importance of using factoring services for risk and cash flows management of the business.

What really is factoring? This financial service appears in the middle of the 19th century. In the US, and receives its development in Europe after the end of World War II.

Factoring is a financial service offered by a company called factor. In many cases, in the role of the factor is the bank or a subsidiary of the Bank. Factor Company buys receivables from one company and takes responsibility to collect them from the debtor instead. Thus the company expected payments on a transaction, receives claims with the appropriate discount by the factor-company, which in turn requires a claim by the payer on the deal. Thus, the company is released both from the collection of receivables and from the risk of fail to obtain them.

It can therefore be said that factoring is a comprehensive financial package of services that includes financing working capital, charge on the factor company the credit risk of the transaction and transfer of activities related to the collection of company’s debt.

Regarding its geographical coverage, factoring can be domestic and international. In domestic factoring, the buyer and seller are within one country, international factoring is located in two countries.

Factoring and intercompany indebtedness

Факторингът може да бъде полезен инструмент за намаляване нивото на междуфирмената задлъжнялост. Практиката по света и в България показва, че когато вземанията се управляват от фактор (банка или факторинг-компания) длъжниците показват по-висока дисциплина за изплащане на дължимтие суми според договорените условия, отколкото когато вземанията се събират директно от контрагента-издател на фактурите. В този смисъл определено се налага да се повиши информираността на фирмите в България за възможностите, които факторингът предлага, което естествено ще доведе и до повишеното използване на тази услуга в нашата страна.

Основни тендненции в използването на факторинг-услугите

В международен план организацията, която следи дейностите, свързани с факторинг услугите е Factor Chain International (FCI).

Статистиката FCI за последните пет години показва, че в световен мащаб от 2008 г. насам оборотът във факторинга е нараснал с 51%, като при вътрешния факторинг ръстът е 38%, а при международния – 137%.

Фиг. 1. Факторинг оборот, свят, млн. евро

Fig 1

Източник: Factor Chain International, Statistics, https://fci.nl/en/about- factoring/statistics, изтеглен на 14.10.2015 г.

Както е видно от фиг. 1, международният факторинг оборот бележи ръст от 2008 г. насам. При вътрешният се наблюдава известен спад през 2014 г., като пикови стойности се достигат през 2013 г.

Тенденцията на разпространение на факторинг услугите и на увеличаване на факторинг оборотите, особено през годините на последната глобална финансова криза могат да се обяснят и с това, че през този период в редица страни по света достъпът до банков кредит беше затруднен. Факторингът предлага алтернатива на банковия кредит за оборотни средства. Освен това, в годините на повишена несигурност в макросредата, което води и до повишен кредитен риск от неизпълнение на задълженията по различните търговски сделки, факторинг компаниите улесняват фирмите, като поемат кредитния риск върху себе си.

На фиг. 2 са представени данни за ръста на факторгин оборота през периода 2008-2014 г. по континенти, отделно за България и общо за света.

Фиг. 2. Ръст на факторинг оборота за периода 2008-2014 г.

Fig 2

Източник: Factor Chain International, Statistics, https://fci.nl/en/about-factoring/statistics, изтеглен на 14.10.2015 г.

През разглеждания период във всъчки континенти се наблюдава ръст на факторигн оборота, като за България увеличението е почти три пъти – цели 284%.

Интерес представлява и съотношението на вътрешния и международния факторинг оборот като част от общия фактороинг оборот. Прави впечатление, че за 2014 г. най-голям е делът на международния факторинг оборот в Азия – 64%, докато за Африка и Австралия той е минимален. За България е характерен 24% дял на международния факторинг в общия факторинг оборот. Това показва, че все по-често българските фирми се ориентират към факторинг услуги като част от своята външнотърговска дейност.

Фиг. 3. Съотношение между вътрешния и международния факторинг оборот, 2014 г.

Fig 3

Източник: Factor Chain International, Statistics, https://fci.nl/en/about-factoring/statistics, изтеглен на 14.10.2015 г.

Значението на факторинг услугите ще продължи да нараства, тъй като все повече фирми осъзнават ползите за дейността си от прилагането му. В динамичната икономическа среда на съвременността факторингът предоставя надежден метод за управление на все по-големия кредитен риск в търговската дейност.